วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ความสำคัญและที่มา

สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะสื่อเป็นสิ่งที่จะช่วยในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาตรงกับผู้สอนและสามารถดำเนินการสอนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าสื่อในปัจจุบันจะมีสื่อการเรียนการสอนออกมาหลากหลายประเภท แต่สื่อที่น่าสนใจสามารถกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ คือ สื่อประเภท POP-UP และภาพเคลื่อนไหว เพราะเป็นสื่อที่มีเทคนิคและสีสันที่สวยงาม เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้เป็นอย่างดี POP-UP และภาพเคลื่อนไหว เป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่มีการนำเสนอเทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เทคนิค POP-UP แบบตั้ง เทคนิค POP-UP แบบยืน เทคนิค POP-UP แบบปากยื่น ภาพเคลื่อนไหวแบบขยับ ภาพเคลื่อนไหวแบบแกนและอีกมากมาย ซึ่ง POP-UP และภาพเคลื่อนไหว จะเน้นสีสันของภาพ เทคนิคที่ตื่นเต้น เนื้อหาและเกร็ดความรู้ที่เข้าใจง่าย ตัวอักษรที่สะดุดตา สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้อย่างดียิ่ง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สื่อสร้างสรรค์ประเภท POP-UP และภาพเคลื่อนไหว เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ให้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเร้าใจความสนใจ และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดี ผู้ศึกษาจึงเห็นความจำเป็นในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ประเภท POP-UP และ ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง “สัตว์น้อยพาเรียนรู้” เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนสามารถนำสื่อสร้างสรรค์ประเภท POP-UP และภาพเคลื่อนไหวไปบูรณาการในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการศึกษาให้มากที่สุด

ภาพ POP-UP / ภาพเคลื่อนไหว

ภาพ POP-UP / ภาพเคลื่อนไหว มีหลายแบบแต่ที่จะแนะนำให้ทำในเอกสารนี้ ได้เลือกแบบง่ายๆ เป็นภาพ POP-UP 2 แบบ คือ แบบตั้ง แบบปากยืน และภาพเคลื่อนไหว อีก 2 แบบ คือ แบบขยับ แบบพับ รวมเป็น 4 แบบ ซึ่งเป็นแบบที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตามภาพและคำอธิบายได้ด้วยตนเ


วัสดุที่ใช้ในการทำ
1. กระดาษ A4 ที่มีความหนาประมาณ 150-180 แกรม
2. มีดปลายแหลม (cutter)
3. กรรไกร ดินสอ ไม่บรรทัด ยางลบ
4. ภาพที่จะทำ
5. กระดาษก็อปปี่
6. สี
7. กระดาษกาวการลาเท็ค