วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

โครงการสื่อสร้างสรรค์ประแบบ POP UP

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันสื่อมีหลายรูปแบบที่ใช้ในการเรียนการสอนของผู้ครู สื่อก็มีดีหรือไม่ดีที่ใช้ในการสอนสื่ออย่างเช่น ภาพแบบโปสเตอร์หรือบัตรคำ ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนไม่สนใจในการเรียนการสอนจากปัญหาดังกล่าว
ผู้ทำโครงการจึงสร้างเว็บ 2.0 ที่ชื่อว่า blog เพื่อนำเสนอนวัตกรรมโดยใช้เนื้อหาสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในการศึกษาจากข้อมูลต่างๆ ผู้จัดทำหวังอย่างยิ่งว่า เว็บไซด์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนคนไทย โดยเฉพาะครูอาจารย์ผู้สอน และเด็กไทยที่สนใจในเรื่องนี้ เพื่อไปประกอบการเรียนรู้นำไปทดลองใช้ในการแก้ปัญหาของนักเรียนมีความสนใจหรือมีการเรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิม และนำมาปรับปรุงจนได้ประสิทธิภาพจนนำไปใช้อีกครั้ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และทันสมัยกับยุคปัจจุปัน
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสื่อสร้างสรรค์แบบ POP UP ให้กับครูอาจารย์หรือผู้ที่สนใจ
3. เพื่อความตระหนักถึงความสำคัญของการสอนสำหรับเด็กแต่ละชั้นเรียน และนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ(Output) จำนวนผู้เยี่ยมชม
3.2 เชิงคุณภาพ(Outcome) จัดทำ web board เพื่อนำเสนอความคิดเห็น ต่างๆ ของบุคคลที่เข้าเยี่ยมชม

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลด้านสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP
2. วิเคราะห์ โครงงาน 1 – 3 กันยายน 2551
3. นำเสนอ โครงงาน 3 กันยายน 2551
4. ดำเนินงาน 4 – 15 กันยายน 2551
5. ส่งโครงงาน 17 กันยายน 2551

สรุปประเมินผลโครงการ
-
ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 1 /2551
เดือน กันยายน
งบประมาน
-
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบ POP UP
2. ความรู้ความสามารถของนักเรียน – นักศึกษา เรื่องเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์ประเภท POP UP ทั่วไปมีเพิ่มสูงขึ้น
3. เป็นฐานข้อมูลให้สืบค้นให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์ประเภทแบบPOP UP

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นาย ศักรินทร์ ศรีทอง
นักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชา สื่อวิทยุโทรทัศน์

9. ที่ปรึกษาโครงการ
Asst. Prof. Dr. Tuangrat Sriwongkol (Ph.D. in Instructional Design and Development)Department of Educational Technology King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok